Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Van harte welkom bij Personal Training Company!

Om ervoor te zorgen dat u plezierig en veilig kunt sporten en ontspannen hebben wij dit clubreglement opgesteld. In
het reglement zijn vermeld:

Onze wijze van communicatie met onze leden

Onze huisregels

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens en privacy

Informatie over parkeren

Voorwaarden van uw lidmaatschap

Heeft u toch nog vragen? Stuur ons een e-mail, wij zijn u graag van dienst! Wij wensen u een plezierige tijd en veel

succes bij het bereiken van uw doelstellingen.

Team Personal Training Company

 

1. Communicatie met onze leden

Communicatie op de club
Onze medewerkers zijn er om u optimaal van dienst te zijn en te begeleiden. Heeft u een vraag, een klacht of een
idee, aarzel dan niet om deze aan een van onze medewerkers kenbaar te maken.

Online communicatie
Volg ons op Facebook, YouTube, Google+ en Instagram (zie social media buttons op onze website) om op de hoogte
te blijven van alle weetjes en wordt onderdeel van onze online community.

Kijk op onze website www.personaltrainingcompany.nl voor informatie over sportmogelijkheden op onze clubs en
antwoord op veel gestelde vragen.

E-mail communicatie
Wij vragen u ons een actueel e-mailadres te verstrekken. Slechts incidenteel zenden wij u berichten, waarvan wij
aannemen dat deze voor u van belang zijn.

Contact opnemen
De snelste manier om contact met ons op te nemen is via e-mail aangezien wij tijdens het geven van trainingen niet in
de gelegenheid om de telefoon op te nemen.

2. Onze huisregels

Wij verzoeken u minimaal 5 minuten voor aanvang van de training klaar te zijn om te starten met trainen; het is niet
toegestaan na aanvang van de training binnen te komen.

Probeer te voorkomen dat u een les vroegtijdig moet verlaten tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

Zet gewichten en andere attributen altijd terug op hun plaats; zo houden wij de club opgeruimd en veilig.

Neem voor de hygiëne van u en anderen altijd een handdoek mee.

U wordt geacht te trainen in schone en gepaste kleding.

Wij verzoeken u geen straatschoeisel te dragen, maar uitsluitend schone schoenen voorzien van zolen die niet
afgeven.

Neem ter voorkoming van ongevallen geen drinkglazen of blikjes mee de club in, maar maak gebruik van een
sportbidon.

Neem altijd voldoende water of vloeistof mee in een sportbidon.

Om andere leden niet te storen, verzoeken wij u niet te telefoneren in de club.

Individuele toegang tot de club is alleen toegestaan vanaf 16 jaar en ouder.

Meld de instructeur onmiddellijk indien u zich onwel voelt.

Outdoor lessen brengen soms onverwachte omstandigheden met zich mee.

Wees hierop voorbereid. Let goed op verkeer en omgevingsfactoren. Draag goed zichtbare sportkleding.


3. Persoonsgegevens en privacy

Geef veranderingen in uw persoonlijke situatie (b.v. adres, e-mail of bankgegevens) zo spoedig mogelijk door aan de
administratie door een e-mail te sturen naar administratie@personaltrainingcompany.nl, zodat wij u optimaal kunnen
blijven informeren.

Uw persoonsgegevens worden in de administratie van Personal Training Company verwerkt en beheerd in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

4. Parkeren

U parkeert op een gratis, openbaar parkeerterrein. Laat geen waardevolle spullen in uw auto liggen. Personal Training
Company is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van uw eigendommen.

5. Algemene bepalingen en lidmaatschapsvoorwaarden

1. Definities

Lid is degene, die zich middels het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier heeft aangemeld voor een
lidmaatschap bij Personal Training Company

Club is Personal Training Company

Contributie is maandelijks verschuldigde som uit hoofde van het lidmaatschap

2. Lidmaatschap

Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk.

Bij inschrijving bent u verplicht uw legitimatie te tonen.

Het lidmaatschap wordt naar keuze van het Clublid aangegaan voor een 
periode zoals aangegeven in het inschrijfformulier. Genoemde periode gaat in op de 1e van de kalendermaand,
volgend op de maand van inschrijving. Voor de maand van inschrijving wordt een contributie naar rato in rekening
gebracht.

Na de contractperiode wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan na
de oorspronkelijke contractduur altijd worden beëindigd met een opzegtermijn van één kalendermaand.

3. Betaling van het contractbedrag cq. de contributie

Indien gekozen wordt voor een maandelijkse betaling per bankoverschrijving, wordt de contributie maandelijks
gefactureerd en dient de maandelijkse contributie te worden voldaan voorafgaande aan de maand waarop de
contributie betrekking heeft.

Indien gekozen wordt voor een maandelijkse betaling per automatische incasso, wordt de contributie per
automatische incasso geïnd, en wel rond de 26e van elke maand voorafgaande aan de maand waarop de contributie
betrekking heeft. Indien het niet mogelijk is om de contributie door middel van automatische incasso te innen, dan
wel stornering plaatsvindt van de contributie, is het Lid € 10,- per geval verschuldigd aan administratiekosten. De
contributie dient alsnog omgaand te worden voldaan.

Indien gekozen wordt voor een eenmalige betaling van het contractbedrag, d.w.z. betaling van alle contributies over
de volledige looptijd van de overeenkomst, dan dient dit volledige bedrag te worden voldaan voor aanvang van de contractperiode.

De contributie is te allen tijde verschuldigd, ook indien het Lid door omstandigheden geen gebruik kan maken van de
faciliteiten van de Club, door omstandigheden een of meerdere faciliteiten van de Club tijdelijk niet beschikbaar zijn of lesprogramma’s of instructeurs wijzigen.

De Club behoudt zich het recht voor om gedurende vakantieperiodes en feestdagen de openingsuren aan te passen.

Sluiting op feestdagen of beperking van de openingsuren is geen aanleiding tot reductie van de verschuldigde contributie.

Indien het Lid gedurende ten minste 2 maanden in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen, is de Club
gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en zijn alle voor de resterende duur van het lidmaatschap
verschuldigde termijnen direct opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan de Club
te worden voldaan.

Vanaf de dag van ingebrekestelling wordt vertragingsrente in rekening gebracht over het totale uitstaande bedrag van
1,5% vertragingsrente per maand of gedeelte daarvan.

Indien de Club een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor
rekening van het Lid. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente met een minimumbedrag van € 40,-.

4. Hoogte van de contributie

De Club behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling eenmaal per jaar de verschuldigde
contributie te verhogen en wel met maximaal 5 % per jaar.

Indien de Club een verhoging wenst door te voeren hoger dan 5 % op jaarbasis, dan zal zij het Lid hierover schriftelijk
of per e-mail informeren. Het Lid heeft in een dergelijk geval het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van
genoemde berichtgeving het lidmaatschap per aangetekend schrijven te beëindigen en wel per datum van ingang van
de contributieverhoging.

Alle tarieven voor particulieren zijn inclusief btw. De Club is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in
geval van wijzigingen in de hoogte van de btw.

5. Wijzigen van lidmaatschapsvorm

Het is gedurende de initiële contractduur van het lidmaatschap niet mogelijk om het lidmaatschap om te zetten
naar een lidmaatschap met een lagere contributie (‘downgrade’) of een lidmaatschap met een kortere looptijd.

Indien het lid de lidmaatschapsvorm wil aanpassen na afloop van de initiële contractduur dient het lid hiervoor een
nieuw inschrijfformulier in te vullen. Op deze inschrijving zijn de voorwaarden van toepassing, zoals vermeld op het
inschrijfformulier en dit reglement.

Het is gedurende de initiële contractduur van het lidmaatschap mogelijk om per 1e van de volgende maand een
lidmaatschap om te zetten naar een lidmaatschapsvorm met een hogere contributie (‘upgrade’). Het Lid dient hiertoe
een nieuw inschrijfformulier in te vullen en gaat akkoord met een nieuwe contractperiode, welke minimaal de duur
heeft van de eerder overeengekomen contractperiode.

6. Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst kan na de oorspronkelijke contractduur worden beëindigd met een opzegtermijn van één
kalendermaand.

Indien u uw overeenkomst wenst te beëindigen dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar
administratie@personaltrainingcompany.nl. Als alternatief kunt u opzeggen door een aangetekend schrijven te richten
aan Personal Training Company BV, W.M. Dudokweg 58, 1703 DB Heerhugowaard.

Uw opzegging inclusief uw einde contracttermijn wordt door ons per e-mail bevestigd. Zorg er dus voor dat De Club
altijd een actueel e-mailadres van u heeft.

Opzeggingen via andere weg kunnen niet worden geaccepteerd.

Indien het lidmaatschap niet tijdig dan wel op een onjuiste wijze is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch
verlengd conform het bovenstaande.

7. Toegang tot de Club

Bij betalingsachterstand kunt u niet tot de Club worden toegelaten.

Niet-leden kunnen uitsluitend na afspraak worden geïntroduceerd om ervoor te kunnen zorgen dat zij een correcte
begeleiding ontvangen tijdens hun sportactiviteiten.

Ieder Lid kan verdere toegang tot de Club worden ontzegd door het management van de Club. De reden voor deze
uitsluiting kan iedere overtreding zijn van de bepalingen van het Clubreglement of een gedrag, dat naar de mening
van het management van de Club in strijd is met het welzijn van overige leden, de goede orde en het karakter van de
Club.

Ook indien het Lid de toegang tot de Club wordt ontzegd, blijft de contributie verschuldigd.

8. Veiligheid, voorzorgen en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten van de Club geschiedt op eigen risico.

Leden en introducés wordt aangeraden vooraf een medische keuring te ondergaan.

Zwangere vrouwen en zij die lijden aan suikerziekte of hoge bloeddruk, adviseren wij voorafgaande aan het gebruik
van faciliteiten van de Club met hun huisarts hieromtrent te overleggen.

Indien het Lid onvoldoende bekend is met bepaalde faciliteiten en apparatuur, dient zij voorafgaande aan het gebruik
hiervan een instructeur van de Club om nadere uitleg te vragen. Deze instructie is kosteloos.

Het Lid verklaart middels ondertekening van het inschrijfformulier de Club, haar medewerkers en haar bezoekers cq.
leden niet aansprakelijk te zullen stellen voor ongevallen, blessures of dood dan wel vermissing of beschadiging van
eigendommen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van de Club.

Uw sporttas en kleding kunt u opbergen in de lockers. Zij zijn niet toegestaan in andere ruimten. Het gebruik van
lockers geschiedt op eigen risico. Wij verzoeken u om na de training uw eigendommen uit de locker verwijderen.

Gebruik geen kauwgom tijdens het sporten.

Gebruik geen verdovende middelen voordat u van de faciliteiten van de Club gebruik maakt. Verdovende middelen
verminderen uw reactievermogen en kunnen derhalve tot ongelukken of blessures leiden.

9. Clubreglement en wijzigingen

Het Clubreglement is van toepassing op alle diensten en faciliteiten van de Club.

De Club behoudt zich het recht voor om periodiek wijzigingen door het voeren in het Clubreglement indien zij
deze wijzigingen in het belang acht voor de veiligheid van haar leden, de handhaving of verbetering van het
kwaliteitsniveau of andere aspecten, welke naar de beoordeling van de Club van belang kunnen zijn voor het welzijn
van haar leden en de exploitatie van de Club. Wijzingen zijn nimmer grond voor tussentijdse beëindiging van de
overeenkomst, tenzij deze wijzigingen zo zwaarwichtig zijn, dat van het Lid redelijkerwijze niet langer verwacht mag
worden dat zij het lidmaatschap continueert.

De Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen door het voeren in het product- en dienstenaanbod.

10. Trainingsafspraken

Het lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van trainingen.

Vervolgtrainingen worden ingepland voor aanvang van een training.

Het lid is bekend met het feit dat sommige tijdstippen eerder volgeboekt zijn.

De Club probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan voorkeurstijdstippen en –dagen van leden, maar kan daarin
geen garanties geven.

Trainingen kunnen maximaal één maand tevoren worden ingepland.

De Club is telefonisch moeilijk bereikbaar, dit omdat trainers uitsluitend aanwezig zijn tijdens het geven van
trainingen en tijdens deze trainingen de telefoon niet kunnen opnemen. Vandaar dat het annuleren of wijzigen van
trainingsafspraken uitsluitend geschiedt per mail.
Het annuleren of wijzigen van een training dient te geschieden per mail op planning@personaltrainingcompany.nl,
minimaal één werkdag voor aanvang van de training. Afmeldingen of wijzigingen langs andere weg (telefoon, sms,
Whatsapp etc.) worden niet geaccepteerd.

Het annuleren of wijzigen van een training op maandag dient uiterlijk de vrijdag daarvoor, voor het tijdstip van de
geplande training op maandag, te geschieden per mail; planning@personaltrainingcompany.nl. Het annuleren of
wijzigen van een training is in het weekend niet mogelijk.

Bij afwezigheid zonder afmelding of niet tijdige annulering van een training, vervalt de training zonder dat enig recht op
restitutie ontstaat.

In geval van juiste en tijdige annulering wordt zo mogelijk diezelfde week een nieuwe training ingepland. De Club
geeft ter zake geen garanties, het kan zijn dat het niet mogelijk is een vervangend tijdstip voor de geannuleerde
training vast te stellen.
Voor tijdig en op de juiste wijze geannuleerde trainingen waarvoor geen vervangend tijdstip kon worden vastgesteld,
geldt dat deze na afloop van de contractperiode mogen worden ingehaald. Deze inhaalperiode duurt maximaal een
maand en gedurende deze maand worden niet meer trainingen gebruikt dan normaal op basis van het gekozen
abonnement.

Indien trainingen niet zijn tijdig of op onjuiste wijze zijn geannuleerd, bestaat geen inhaalrecht.

Personal Training Company behoudt zich het recht voor om, bij onvoldoende deelname, lessen te annuleren.

11. Begeleiding van een diëtist

Begeleiding van een diëtist is géén onderdeel van uw trainingspakket.
Consulten met een diëtist worden te allen tijde afzonderlijk van een trainingspakket in rekening gebracht.
De kosten voor begeleiding van een diëtist kunnen in de meeste gevallen worden gedeclareerd bij uw
zorgverzekering. Uw eigen risico wordt in dit geval eerst aangesproken.

Er kan sprake zijn van het in rekening brengen van de kosten voor begeleiding van een diëtist indien u uw eigen risico
niet volledig hebt gebruikt of wanneer u meer begeleiding afneemt dan uw zorgverzekering toelaat.
Indien u meer consulten afneemt dan worden vergoed door uw zorgverzekeraar, worden de kosten rechtstreeks aan u gefactureerd.

De duur van een consult bestaat uit de tijd waarbij u direct contact hebt gehad met de diëtist en indirecte tijd. Indirecte
tijd wordt gebruikt om gegevens uit te werken, een behandelingsplan op te stellen, gegevens te berekenen of
eventueel contact op te nemen met uw huisarts of zorgverzekeraar.

De duur van een eerste consult bij de diëtist is gewoonlijk 1 tot 1 1/2 uur (directe tijd).
Vanuit de zorgverzekering worden voor een eerste consult screeningkosten berekend bovenop het bedrag voor het consult.
Afspraken met de diëtist kunnen op werkdagen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd.
Afspraken die korter dan 24 uur voor aanvang worden geannuleerd of gewijzigd, worden door Personal Training
Company volledig in rekening gebracht bij de klant.

Afspraken kunnen uitsluitend worden geannuleerd of gewijzigd door een mail te sturen naar planning@personaltrainingcompany.nl.

12. Overige bepalingen

Aanwijzingen en instructies gegeven door medewerkers van de Club dienen strikt te worden nagevolgd.
Het is de Club toegestaan om door de Club genomen foto’s en video’s van leden te gebruiken in commerciële uitingen.

De Club staat voor een gezonde levensstijl. Het bezit en gebruik van verdovende middelen is in de gehele Club strikt verboden.

Het is niet toegestaan om kinderen mee te nemen naar de Club.

Huisdieren zijn niet toegestaan in de Club.

Het is leden niet toegestaan producten of diensten te verkopen in de Club of deze ter beschikking te stellen aan
derden. Het is leden, zonder voorafgaande toestemming van de directie van de Club, niet toegestaan diensten aan te bieden, waaronder doch niet uitsluitend cursussen, (sport-)lessen of coaching programma’s.

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de lidmaatschapsovereenkomst zullen bij uitsluiting
worden beslist door de bevoegde rechter te Alkmaar. Op de lidmaatschapsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Maak jouw Goede Voornemens waar

Maak jouw goede voornemens waar met dit exclusieve 8-Weken Personal Training Programma voor vrouwen die hun doelen wi...

Lees meer

Nieuwe website Personal Training Company

De nieuwe website van Personal Training Company staat online! Dit moet uiteraard worden gevierd. Bij Personal Training Company ...

Lees meer
Meer nieuws
 • Small Group Training

  Small Group Training

  Small Group Training is ideaal voor mensen die altijd samen trainen

  Lees meer
 • Personal Training

  Personal Training

  Minder tijd en meer effectiviteit met een Personal Trainer

  Lees meer
 • Resultaten

  Resultaten

  Bekijk hier welke resultaten jouw voorgangers hebben behaald!

  Bekijk
 • Leonie Leonie

  "Alles werd strakker, na 3 maanden trainen was ik ongeveer 5 cm kwijt in de omtrek van mijn buik, WAUW!!"

 • Marjan Marjan

  "Nu een half jaar later, 10 kilo aan vet lichter, meer spieren en soepeler in mijn lijf ben ik blij met het behaalde resultaat!"

 • Kelly Kelly

  "Alle trainers van PTC bedankt voor de afgelopen 6 maanden! Ik zal altijd aan jullie blijven denken, als ik in de spiegel kijk!"

 • Rowan Rowan

  "Mocht je overwegen om bij PTC te gaan sporten, ik zeg doen!"

 • Mandy Prins Mandy Prins

  "PTC bedankt voor de leuke en leerzame tijd en het resultaat wat ik nu bereikt heb!"

 • Doreen Wester Doreen Wester

  "Goede begeleiding, ook op het gebied van voeding, mooie studio, echt een goede stok achter de deur!"

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.